Browse


Fujikawa Kataichi (k) - Yamashita, Tsuchi : 02-06-1907 : S. Hilo
Fujikawa Kataichi (k) - Yamashita, Tsuchi : 02-06-1907 : S. Hilo H-40 p446a : Marriage Record
Fujikawa Kataichi (k) - Yamashita, Tsuchi : 02-06-1907 : S. Hilo H-38 p446 : Marriage Record